Κύρια χαρακτηριστικά
  • Νέο καλοκαιρινό μαρούλι τύπου ρομάνα
  • Εξαιρετική ανοχή στο ξεβλάστωμα

 
Ανοχές
Bl-EU:16-28,30-32/Bl-US:1-9/Fol:1 LMV:1