Κύρια χαρακτηριστικά
  • Μεσοπρώιµη ποικιλία βαµβακιού
  • Εντυπωσιακό δυναµικό παραγωγής
  • Ηµιορθόκλαδος τύπος φυτού
  • Ύψος φυτού 90 – 110 cm, υψηλής προσαρµοστικότητας σε κανονικές και πυκνές φυτεύσεις
  • ∆υνατό και βαθύ ριζικό σύστηµα, που εκµεταλλεύεται άριστα την εδαφική υγρασία
  • Μεσαίου µεγέθους, σκουροπράσινα µε µέτριο χνούδι φύλλα
  • Ιδανική τόσο σε πρώιµες όσο και σε όψιµες σπορές
  • Υψηλός αριθµός καρυδιών, µεγάλου µεγέθους (5,7 – 5,9 gr)
  • Μεγάλη αντοχή στο βερτισίλιο (αδροµύκωση) και στις αφίδες

Διαχείριση καλλιέργειας

Εφαρµόστε την πρώτη άρδευση µέχρι το στάδιο των πρώτων χτενιών    ‣  Κανονικές αρδεύσεις κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας οδηγούν σε  αυξηµένη δυνατότητα παραγωγής   ‣  Εφαρµόστε ρυθµιστές ανάπτυξης µετά την εµφάνιση του πρώτου χτενιού.

Χαρακτηριστικά ίνας:
Απόδοση σε ίνα %
36 - 37
Μήκος ίνας mm
28.5 – 29.5
Αντοχή ίνας gr/tex
28.5-29.5
Micronaire:
3.9 - 4.3
Οµοιοµορφία %
> 84
Ηλεκτρονικό έντυπο