Κύρια χαρακτηριστικά
  • Ανοιχτοπράσινη Batavia
  • Φυτό ορθόφυλλο με μεγάλο βάρος κεφαλής
  • Κατάλληλο για φθινοπωρινές και χειμωνιάτικες φυτεύσεις
  • Ιδανικό για θερμοκηπιακή καλλιέργεια
  • Υψηλή ανοχή σε όλες τις γνωστές φυλές Περονοσπόρου

 
Ανοχές
Bl: 1-31