2023

17.01.2023    | Ανακοίνωση Διακοπής συνεργασίας με  Οικονομικό Διευθυντή

17.01.2023    | Ανακοίνωση Διακοπής συνεργασίας με Εσωτερικό Ελεγκτή 

27.01.2023     |  Ανακοίνωση Εσωτερικού Ελεγκτή 

28.04.2023     | Ανακοίνωση Αλλαγής Υπευθύνου Ευξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων

28.04.2023     |  Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου 2023 

14.07.2023     |  Ανακοίνωση Νέου Οικονομικού Διευθυντή 

25.07.2023     | Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση 07.09.2023 

25.07.2023     | Έντυπο διορισμού Αντιπροσώπου Μετόχου 

25.07.2023     |  Συνολικός Αριθμός Μετόχων και Δικαιωμάτων Ψήφου 

25.07.2023     | Σχέδια Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 07.09.2023 

28.07.2023     |  Ανακοίνωση τροποποίησης οικονομικού ημερολογίου 2023

07.09.2023     |  Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2023

07.09.2023     | Έκθεση αποδοχών 2022

30.06.2023     | Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30.06.2023

30.04.2024     | Ετήσια Οικονομική Έκθεση 31.12.2023 

30.04.2024     | Ετήσια Οικονομική Έκθεση 31.12.2023 (iXBRL)