2021

04.2021        | Ανακοίνωση Εντύπου Διορισμού Αντιπροσώπου Μετόχου 2021 

04.2021        | Ανακοίνωση Συνολικού Αριθμού Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφων 2021

07.04.2021   | Ανακοίνωση Πρόσκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 2021

06.05.2021   | Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου 2021 

06.05.2021   Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 2021 

06.08.2021   | Ανακοίνωση Πρόσκλησης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2021

09.09.2021   | Ανακοίνωση Εντύπου Διορισμού Αντιπροσώπου Μετόχου 2021

09.09.2021  | Ανακοίνωση Συνολικού Αριθμού Μετόχων και Δικαιωμάτων Ψήφων 2021

16.09.2021  | Ανακοίνωση Πρόσκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 2021

16.09.2021  | Ανακοίνωση Συνολικού Αριθμού Μετόχων και Δικαιωμάτων Ψήφων 2021

16.09.2021   | Ανακοίνωση Εντύπου Διορισμού Αντιπροσώπου Μετόχου 2021

15.10.2021   | Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 2021