Κύρια χαρακτηριστικά
  • Πιπεριά τύπου Corno di Toro
  • Καρπός μακρύς, ευθύς, λαμπερού κόκκινου χρώματος διαστάσεων 4-5 x 23 cm
  • Φυτό εύρωστο, με συνεχόμενα δεσίματα
  • Υψηλή και συνεχής παραγωγή
  • Προτείνεται καλή άρδευση και ασβεστούχες λιπάνσεις
  • Κατάλληλη κυρίως για θερμοκηπιακή καλλιέργεια αλλά και υπαίθρια

 
Ανοχή
Tm0/PVY0/TSWV