Κύρια χαρακτηριστικά
  • Μακρόκαρπο υβρίδιο αγγουριού
  • Kατάλληλο για όψιμες ανοιξιάτικες και καλοκαιρινές φυτεύσεις
  • Φυτό πολύ παραγωγικό και εύκολο στην καλλιέργεια
  • Καρπός εξαιρετικής ποιότητας, σκουροπράσινος, ίσιος, ριγωτός, μήκους 33-35 cm.
  • Καλή μετασυλλεκτική συμπεριφορά

 
Ανοχές
Ccu/CVYV/Px