Κύρια χαρακτηριστικά
  • Μαρούλι τύπου butterhead
  • Εξαιρετικό χρώμα
  • Μεγάλη ανοχή στο ξεβλάστωμα
  • Κατάλληλο για όψιμες ανοιξιάτικες, καλοκαιρινές και πρώιμες φθινοπωρινές φυτεύσεις

 
Ανοχές
Bl: 16-26,28-30,32/Nr:0/LMV