Κύρια χαρακτηριστικά
  • Υπερπρώιμο κιτρινόσαρκο υβρίδιο καρπουζιού
  • Καρποί στρογγυλού σχήματος
  • Σάρκα κίτρινη, τραγανή, με γλυκιά γεύση
  • Μέτρια παρουσία σπόρων
  • Φυτό μέτριας ευρωστίας
  • Κατάλληλο για πρώιμες ανοιξιάτικες φυτεύσεις σε χαμηλή κάλυψη
  • Βάρος 4,5-6,5 kg