Κύρια χαρακτηριστικά
  • Mέγιστο δυναµικό παραγωγής
  • Μεγάλης απόδοσης και ανώτερης ποιότητας ίνα
  • Εξαιρετική αντοχή σε βερτισίλιο (αδροµύκωση)
  • Μεσοπρώιµη ποικιλία
  • Θαµνώδες φυτό καθορισµένης µορφολογίας και δοµής ανάπτυξης
  • Αντεπεξέρχεται άριστα σε ακανόνιστες αρδεύσεις ή σε συνθήκες stress και έλλειψης νερού
  • Υψηλή βλαστική ικανότητα, ιδανική ποικιλία για πρώιµες σπορές
  • Αξιοποιεί τη χρήση ρυθµιστών ανάπτυξης
  • Νέας τεχνολογίας ποικιλία βαµβακιού, έχοντας αναπτυχθεί για υψηλή απόδοση σε ίνα (φθάνει τα 39,5 % απόδοση σε ίνα)

Διαχείριση καλλιέργειας

Ξεκινήστε µεταφυτρωτική άρδευση µε την εµφάνιση των πρώτων χτενιών   ‣  Συνεχίστε µε κανονικές εφαρµογές άρδευσης   ‣  Εφαρµόστε ρυθµιστές ανάπτυξης πριν την εµφάνιση χτενιού µεγέθους κεφαλιού καρφίτσας  ‣  Συνεχίστε µε κανονικές εφαρµογές, ανάλογα µε την ανάπτυξη καλλιέργειας   ‣  Κανονική διαχείριση λίπανσης.

Χαρακτηριστικά ίνας:
Απόδοση σε ίνα %
37- 39.5
Μήκος ίνας mm
29 - 30
Αντοχή ίνας gr/tex
30 - 31
Micronaire:
4.1 - 4.3
Οµοιοµορφία %
> 85
Ηλεκτρονικό έντυπο