Κύρια χαρακτηριστικά
  • Μεσοπρώιµη ποικιλία βαµβακιού
  • Υψηλό δυναµικό παραγωγής
  • Φυτό ηµιορθόκλαδο µε ισχυρό και βαθύ ριζικό σύστηµα
  • Ζωηρό φυτό
  • Υψηλή προσαρµοστικότητα σε κανονικές και πυκνές φυτεύσεις
  • Μεσαίου µεγέθους, σκουροπράσινα φύλλα µε µέτριο χνούδι
  • Ιδανική τόσο σε πρώιµες όσο και σε όψιµες σπορές
  • Υψηλός αριθµός καρυδιών µεγάλου µεγέθους (5,5–5,7 gr)
  • Ύψος φυτού 85 – 105 cm
  • Υψηλή αντοχή στο βερτισίλιο (αδροµύκωση) και στις αφίδες

Διαχείριση καλλιέργειας

Εφαρµόστε την πρώτη άρδευση πριν το στάδιο των πρώτων χτενιών    ‣  Κανονικές αρδεύσεις κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας οδηγούν σε αυξηµένη δυνατότητα παραγωγής   ‣  Εφαρµόστε ρυθµιστές ανάπτυξης µετά την εµφάνιση του πρώτου χτενιού.

Χαρακτηριστικά ίνας:
Απόδοση σε ίνα %
36 - 37
Μήκος ίνας mm
28 - 29
Αντοχή ίνας gr/tex
28.5-29.5
Micronaire:
4.0 - 4.4
Οµοιοµορφία %
> 84
Ηλεκτρονικό έντυπο