Κύρια χαρακτηριστικά
  • Νέο υβρίδιο πεπονιού τύπου Galia ιδανικό για υπαίθριες φυτεύσεις με ανοχή σε Φουζάριο και Ωίδιο
  • Καρποί ομοιόμορφοι, με μεγάλο ειδικό βάρος (2-2,5 kg) , με εξαιρετικό χρώμα και δικτύωμα σε συνδυασμό με υπεροχή γεύση
  • Φυτό δυνατό , με καλή φυλλική κάλυψη , συνεχή και υψηλή παραγωγή

 
Ανοχή
Fom:0,1/MNSV / Sf1-2