Κύρια χαρακτηριστικά
  • Μακρόινη ποικιλία βαµβακιού
  • Εξαιρετική ποιότητα ίνας
  • Μεσοπρώιµη ποικιλία βαµβακιού
  • Υψηλό δυναµικό παραγωγής σε σπορές πυκνών γραµµών
  • Βάρος καρυδιών (3,5 – 4,0 gr)
  • Πολύ πρώιµη και σταδιακή ανθοφορία
  • 4-5 κόµποι για την έκπτυξη του πρώτου καρποφόρου οργάνου
  • Ζωηρό φυτό µε γοργή ανάπτυξη 80 – 130cm
  • Καλή αντοχή στο βερτισίλιο (αδροµύκωση)

Διαχείριση καλλιέργειας

Ενδείκνυται για σπορά σε πυκνές γραµµές   ‣  Εφαρµόστε την πρώτη άρδευση πριν το στάδιο των πρώτων χτενιών   ‣  Συνεχίστε κανονικές εφαρµογές άρδευσης σε όλα τα στάδια ανθοφορίας και καρποφορίας   ‣  Συνιστάται στάγδην άρδευση   ‣  Ενδείκνυται επιπλέον λίπανση πριν το στάδιο της ανθοφορίας.

Χαρακτηριστικά ίνας:
Απόδοση σε ίνα %
32 - 33
Μήκος ίνας mm
34
Αντοχή ίνας gr/tex
39.5
Micronaire:
3.7 - 3.8
Οµοιοµορφία %
> 86
Ηλεκτρονικό έντυπο
*Αναμένεται η εγγραφή της ποικιλίας στον Εθνικό Κατάλογο