Κύρια χαρακτηριστικά
  • Πρώιμο υβρίδιο τύπου Galia, κατάλληλο και για πρώιμες φυτεύσεις σε θερμοκήπιο
  • Εξαιρετικό δικτύωμα, χρώμα και υπέροχη γεύση
  • Καρπός συνεκτικός, με μικρή κοιλότητα σπόρων και βάρος 1,8-2,2kg, με αντοχή στη μεταφορά και πολύ καλή διατηρησιμότητα

 
Ανοχή
F0,1,2/Sf1,2