Κύρια χαρακτηριστικά
  • Τύπου romana (cos)
  • Σκουροπράσινη κεφαλή
  • Κατάλληλο για υπαίθρια καλοκαιρινή καλλιέργεια
  • Υψηλή ανοχή στο ξεβλάστωμα

 
Ανοχές
Bl: 1-17,21,23/ LMV