Κύρια χαρακτηριστικά
 • Υπερπρώιµη ποικιλία βαµβακιού
 • Εντυπωσιακό δυναµικό παραγωγής
 • Μεγάλου µεγέθους και βάρους καρύδια (5 – 6 gr)
 • Ορθόκλαδος, συµπαγής τύπος φυτού µε καρποφορία κοντά στο κεντρικό στέλεχος
 • Πολύ πρώιµη και σταδιακή ανθοφορία
 • Ιδανική τόσο σε πρώιµες όσο και σε όψιµες σπορές
 • Χνουδωτά φύλλα
 • 4 – 5 κόµποι για την έκπτυξη του πρώτου καρποφόρου οργάνου
 • Μέσο προς υψηλό φυτό (80 – 120 cm)
 • Καλή αντοχή στο βερτισίλιο (αδροµύκωση)
 • Πολύ καλή αντοχή σε συνθήκες θυέλλης
 • Καλή αντοχή στην Εmpoasca (τζιτζικάκι).

Διαχείριση καλλιέργειας

‣  Ενδείκνυται για σπορά σε πυκνές γραµµές   ‣  Εφαρµόστε την πρώτη άρδευση πριν το στάδιο των πρώτων χτενιών   ‣  Συνεχίστε κανονικές εφαρµογές άρδευσης σε όλα τα στάδια ανθοφορίας και καρποφορίας   ‣  Εφαρµόστε ρυθµιστές ανάπτυξης µετά την εµφάνιση του πρώτου χτενιού   ‣  Συνεχίστε κανονικές εφαρµογές µέχρι τα τελευταία στάδια ανάπτυξης   ‣  Συνιστάται αυξηµένη προφυτρωτική αζωτούχος λίπανση πριν το στάδιο της ανθοφορίας    ‣  Ενδείκνυται επιπλέον λίπανση πριν το στάδιο της ανθοφορίας   ‣  Η πρώιµη καρποφορία απαιτεί και πρώιµες εντοµολογικές εφαρµογές, ιδιαίτερα για προσβολή από σκουλήκι.

 

Χαρακτηριστικά ίνας:
Απόδοση σε ίνα:
34,5 %
Μήκος ίνας:
28 – 29 mm
Αντοχή ίνας:
29,5 – 31,5
Micronaire:
3,8 – 4,2
Οµοιοµορφία:
> 85 %
Ηλεκτρονικό έντυπο