Κύρια χαρακτηριστικά
 • Εξαιρετικό δυναµικό παραγωγής
 • Μεγάλης απόδοσης και ανωτέρας ποιότητας ίνα
 • Ιδιαίτερα βαθύριζη ποικιλία, ώστε να εκµεταλλεύεται κατά το µέγιστο την εδαφική υγρασία
 • Ποικιλία µε πάρα πολύ καλή αντοχή σε βερτισίλιο (αδροµύκωση)
 • Μεσοόψιµη ποικιλία, 8-12 ηµέρες πρωιµότερη από την Acala SJ2
 • Εξαιρετική αντοχή σε συνθήκες ξηρασίας
 • Αντεπεξέρχεται άριστα σε ακανόνιστες αρδεύσεις ή σε συνθήκες stress και έλλειψης νερού
 • Ολοκληρωτική εκµετάλλευση της εδαφικής υγρασίας κατά τη διάρκεια της περιόδου πλήρους άνθησης
 • Υψηλή προσαρµοστικότητα σε διαφορετικές εδαφικές και κλιµατικές συνθήκες
 • Υψηλή βλαστική ικανότητα, ιδανική ποικιλία για πρώιµες σπορές
 • Αξιοποιεί τη χρήση ρυθµιστών ανάπτυξης
 • Νέας τεχνολογίας ποικιλία βαµβακιού, έχοντας αναπτυχθεί για υψηλή απόδοση σε ίνα

Διαχείριση καλλιέργειας

Ξεκινήστε µεταφυτρωτική άρδευση µε την εµφάνιση των πρώτων χτενιών    ‣  Συνεχίστε µε κανονικές εφαρµογές άρδευσης   ‣  Εφαρµόστε ρυθµιστές ανάπτυξης πριν την εµφ. χτενιού µεγέθους κεφαλιού καρφίτσας   ‣  Συνεχίστε µε κανονικές εφαρµογές, ανάλογα µε την ανάπτυξη καλλιέργειας   ‣  Κανονική διαχείριση λίπανσης   ‣  Ανάλογα µε τις καλλιεργητικές συνθήκες, εφαρµόστε περισσότερο φώσφορο για να ενισχύσετε την πρωίµιση.

Χαρακτηριστικά ίνας:
Απόδοση σε ίνα %
36 - 38
Μήκος ίνας mm
29 - 30
Αντοχή ίνας gr/tex
29 - 30
Micronaire:
4.0 - 4.2
Οµοιοµορφία %
> 83
Ηλεκτρονικό έντυπο