Κώδικες και Πολιτικές

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της εταιρείας «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.» καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και την κείμενη νομοθεσία που διέπει την λειτουργία της Εταιρείας.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός βασίζεται και αναπτύσσεται σύμφωνα με το ισχύον οργανόγραμμα της Εταιρείας, το οποίο αντικατοπτρίζει την σημερινή της οργάνωση με βάση τις λειτουργίες και την γεωγραφική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της. Ο Εσωτερικός Κανονισμός έχει αναπτυχθεί και είναι σύμφωνος με το Καταστατικό της Εταιρείας και ισχύει παράλληλα με αυτό.

 

Σχετικά Αρχεία:

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Η εταιρεία «Αγροτικός Οίκος Σπύρου Α.Ε.Β.Ε.» θεσπίζει, διατηρεί και εφαρμόζει βασικές αρχές και κανόνες σχετικά με τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η παρούσα πολιτική αποδοχών (εφεξής «Πολιτική Αποδοχών») έχει διαμορφωθεί με βάση τις διατάξεις του ν. 4548/2018, τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του ν 4706/2020 και τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων εταιρειών και της Οδηγίας 2017/828/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όσον αφορά την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων.

Επιπλέον, η πολιτική λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις του Καταστατικού, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

 

Σχετικά Αρχεία:

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΛΗΤΑΣ

Η εταιρεία «Αγροτικός Οίκος Σπύρου Α.Ε.Β.Ε.» θεσπίζει, διατηρεί και εφαρμόζει βασικές αρχές και κανόνες σχετικά με την αρχές για την καταλληλότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η παρούσα πολιτική καταλληλότητας (εφεξής «Πολιτική Καταλληλότητας») έχει διαμορφωθεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση και τις διατάξεις της Οδηγίας 2017/828/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Επιπλέον, η πολιτική λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις του Καταστατικού, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

 

Σχετικά Αρχεία:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Στο πλαίσιο εφαρμογής του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου η εταιρία υιοθέτησε με την από 25/11/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  της τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης  (Ιούλιος 2021) του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Το κείμενο του κώδικα ως ακολούθως:

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 

Η εταιρεία «Αγροτικός Οίκος Σπύρου Α.Ε.Β.Ε» καθώς και οι θυγατρικές της  θεσπίζει, διατηρεί και εφαρμόζει βασικές αρχές και κανόνες σχετικά με την πολιτική κατά της Δωροδοκίας και της Διαφθοράς.

Η Πολιτική κατά της Δωροδοκίας και της Διαφθοράς εγκρίθηκε με την από 29/12/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου   και έχει ισχύ  για τέσσερα (4) έτη  από την ημερομηνία εγκρίσεώς της.  

Σχετικά Αρχεία:

 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

Η εταιρεία «Αγροτικός Οίκος Σπύρου Α.Ε.Β.Ε.» ασκεί την επιχειρηματική της δραστηριότητα έχοντας ως θεμελιώδεις αρχές της, την ακεραιότητα, τη διαφάνεια, την ισότητα, την αντικειμενικότητα, το πνεύμα συνεργασίας και συναδελφικής αλληλεγγύης, το σεβασμό στην κοινωνία και το περιβάλλον, καθώς και την πλήρη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία. 

Ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας, ο οποίος εγκρίθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 29/12/2023, ενσωματώνει τις ανωτέρω αρχές, οριοθετώντας την συμπεριφορά των εργαζομένων και συστήνει τους κανόνες αποδεκτής συμπεριφοράς μεταξύ αυτών αλλά και προς τα ενδιαφερόμενα μέρη. Έχει ισχύ για τέσσερα (4) έτη  από την ημερομηνία εγκρίσεώς του, εκτός αν αναθεωρηθεί ή / και τροποποιηθεί νωρίτερα.

Σχετικά Αρχεία: